valikko

YHDENVERTAINEN OIKEUSAPU

Asianajajien oikeuspoliittista työtä ohjaa yhdenvertaisuuden periaate. Valtion tarjoaman oikeusavun tarkoitus on tasoittaa oikeuspalveluiden saannissa olevia eroja. Asianajajaliiton mielestä julkisen oikeusavun tulee ulottua myös asianajajien tarjoamaan ensivaiheen oikeudelliseen neuvontaan ja ulkoprosessuaalisiin kysymyksiin (esimerkiksi asiakirjojen laadintaan).

Oikeusapua on oltava saatavilla tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Erityistä huomiota pitää kiinnittää haavoittuvassa asemassa oleviin – esimerkiksi vapautensa menettäneisiin, turvapaikanhakijoihin, lapsiin ja psyykkisistä tai fyysisistä terveysongelmasta kärsiviin.


Oikeusapuun liittyviä kehityshankkeita

Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Tehokas oikeusapu eri juttutyypeissä

Julkista oikeusapua on saatava laajasti eri juttutyyppeihin, myös riita-ja hallintoasioihin.


Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Yhtenäiset alv-maksut

Julkisen ja yksityisesti tuotetun oikeusavun erilainen alv-kohtelu tulee poistaa.


Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Vapautensa menettäneiden oikeudet tulee turvata

Vapautensa menettäneiden oikeudet tulee turvata Euroopan neuvoston suositusten mukaisesti. Jokaisella vapautensa menettäneellä tulee olla oikeus asianajajaan taloudellisista olosuhteista riippumatta. Oikeuden ja oikeudellisen avun saatavuus tulee turvata vangeille.


Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Oikeusturvavakuutusten ehtoja nykyaikaistettava

Asianajajaliitto pyrkii vaikuttamaan oikeusturvavakuutusten ehtoihin, jotta ne vastaisivat nykyistä paremmin tämän päivän tarpeita ja kompensoisivat julkisen oikeusavun heikentymistä.


Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Oikeusapua myös oikeudenkäyntien ulkopuolelle ja ensivaiheen neuvontaan

Julkista oikeusapua on laajennettava niin sanottuihin ulkoprosessuaalisiin asioihin ja ensivaiheen neuvontaan.

Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: Oikeusapua kohdennettava erityisesti sen ydinalueille 

Oikeusavun kohdentamista tulee harkita uudelleen. On tärkeää turvata toimiva oikeusapu sen ydinalueella. Juustohöylällä säästäminen johtaa koko järjestelmän romahtamiseen.


Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Luotava toimiva asianajajien päivystysjärjestelmä

Suomeen on muodostettava uudenlainen asianajajien päivystysjärjestelmä, jonka avulla vapautensa menettäneet saavat tarpeeksi nopean ensivaiheen oikeusavun. 

Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: Asianajajien roolin esiin tuominen ja turvaaminen

Lainvalmistelussa tulee kiinnittää huomiota asianajajien asemaan oikeuden saatavuuden turvaajina. Tässä tarkoituksessa on olennaisinta, että ammatin houkuttelevuus säilyy.

Esimerkiksi kun lakia valmistellaan, pitää turvata oikeus avustajaan kyseisessä laissa tarkoitettujen oikeuksien turvaamiseksi. On siis huomioitava, miten turvataan avustajan saaminen konkreettisesti myös rahoituksen ja käytännön asioiden näkökulmasta.


talo-oranssi puu-kuusi Sininen talo puu-manty talo-violetti

Twitter-päivitykset aihetunnisteella #oikeusvaltio2025