valikko

TEHOKAS SÄÄDÖSVALMISTELU

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Se kohtaa uusia uhkia ja kriisejä. Oikeusvaltio on kuitenkin turvattava tilanteesta riippumatta. Jotta se onnistuisi, on panostettava laadukkaaseen säädösvalmisteluun.


Lue, kuinka säädösvalmistelu turvataan

Laadukas säädösvalmistelu turvaa oikeusvaltion

Oikeusvaltion toteutuminen muuttuvassa maailmassa vaatii laadukkaan säädösvalmistelua. Oikeusturva pitää asettaa tehokkuuden edelle. Säädösvalmistelun on oltava läpinäkyvää, eikä se saa tapahtua kiireessä.

Ylikansallisen päätöksenteon haasteet

Säädösvalmistelu on entistä useammin ylikansallista. Suomea koskevia päätöksiä tehdään myös maamme rajojen ulkopuolella. Ylikansallinen päätöksenteko voi vaarantaa suomalaisen oikeusvaltiokulttuurin sekä asianajajien erityisaseman ja riippumattomuuden. 

Asianajajien tehtävä on puolustaa oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon perustuvaa oikeuskulttuuria. Ylikansalliseen lainsäädäntöön vaikuttamiseen tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä.

Asianajajaliitto tiukemmin mukaan lakien valmisteluun

On tärkeää, että Asianajajaliitto on mukana lainvalmistelussa. Liiton pitää toimia aktiivisesti eri ministeriöiden lainvalmistelutyöryhmissä. Asianajajaliiton edustuksen on oltava etenkin oikeusministeriön keskeisimmissä hankkeissa.

Vaikutusarvioinnit tulee tehdä kokonaisvaltaisesti

Lakeja säädettäessä on kiinnitettävä erityistä huomioita vaikutusten arviointiin. Tarkastelun kohteena eivät saa kuitenkaan olla vain julkisen talouden säästöt, vaan vaikutusarviointi pitää ulottaa taloudellisiin kokonaisseurauksiin.

Vaikutukset asianajajien asiakkaisiin

Asianajajaliiton nimeämien asiantuntijoiden tehtävänä lausunto- ja oikeuspoliittisessa toiminnassa on kommentoida hankkeiden substanssisisältöä ja huomioida hankkeiden vaikutukset asianajajakunnan sekä asianajajien asiakkaiden asemaan.

Tutustu konkreettisiin kehityshankkeisiin alla!

Mitä liikennevalojen värit tarkoittavat?

  • PUNAINEN: Tavoite ei ole vielä toteutunut.
  • KELTAINEN: Tavoitetta seurataan. Se on osittain toteutunut, mutta vaatii vielä kehittämistä tai erityistä seurantaa.
  • VIHREÄ: Tavoite on saavutettu.

Säädösvalmisteluun liittyviä kehityshankkeita

Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Asianajajaliiton rooli aktiiviseksi eri hallinnonaloilla

Asianajajaliitto vaikuttaa nykyisin tehokkaasti oikeusministeriön hallinnonalan hankkeissa. Merkittävää lainsäädäntövalmistelua tapahtuu myös muissa ministeriöissä ja vaikuttamistyötä on tältä osin kehitettävä entistä aktiivisemmaksi.


Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: Normien purkaminen ei saa lisätä sääntelyä

Normien purkaminen voi aiheuttaa tarvetta uusille säännöille ja lisätä sopimusperusteita koskevia riitoja. Tämä pitää ottaa huomioon lainsäädäntötyössä.

Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: EU-säännökset eivät aiheuta ylisääntelyä

EU-säännösten liittämisessä osaksi suomalaista lainsäädäntöä on kiinnitettävä erityistä huomiota lainvalmistelun laatuun. Ylisääntelyä pitää välttää.

Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: Yhdenvertaiset oikeudelliset ratkaisut

Lainsäädännön tulee olla niin laadukasta, ettei oikeudellisten ratkaisujen ennakoitavuus ja yhdenvertaisuus heikenny. Lainsäädäntövalta ei saa valua tuomioistuimille ja viranomaisille.

Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: Asiantuntijat ovat mukana laatimassa säädöksiä

Lainvalmistelussa pitää vahvistaa kansalaisnäkökulmaa. Virkakoneiston ulkopuolella olevien edellytyksiä osallistua siihen pitää edistää. Hallitusohjelmien laatimiseen ja lainvalmisteluun tarvitaan virkamiesten lisäksi oikeudellisia asiantuntijoita.


Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: Oikeussuojaa kaikille

Säännöksiä uudistettaessa on arvioitava, turvaavatko ne riittävästi pääsyn tuomioistuimeen ja muutoin riittävän oikeussuojan. Tämä koskee erityisesti säännöksiä, jotka antavat viranomaisille oikeuden kajota kansalaisten perus- ja ihmisoikeustason oikeuksiin.Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Lisääntyvä populismi ei saa uhata perusoikeuksia

Samalla kun mediakeskeisyys lisääntyy, kasvaa poliitikkojen paine populistisiin ratkaisuihin. Asianajajaliiton tehtävä on tuoda esille asioiden todellinen tila ja estää populististen päätösten vaikutukset oikeusturvaan ja perusoikeuksiin.

Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Säädösten taloudelliset vaikutukset otetaan huomioon

Säädösmuutosten taloudelliset vaikutukset tulee arvioida jo valmisteluvaiheessa.


Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: Muutokset turvallisuustilanteessa eivät aiheuta perus- ja ihmisoikeusloukkauksia

Kansainvälisissä turvallisuustilanteissa tapahtuu nopeita muutoksia. Tämä voi näkyä esimerkiksi turvapaikanhakijoiden määrän nopeana kasvuna. Muutokset eivät kuitenkaan saa johtaa perus- ja ihmisoikeusloukkauksiin.

talo-oranssi puu-kuusi Sininen talo puu-manty talo-violetti

Twitter-päivitykset aihetunnisteella #oikeusvaltio2025