valikko

ASIANAJAJALIITON OIKEUSTURVAOHJELMA

Asianajajat puolustavat oikeusvaltiota ja perusoikeuksia.

Oikeusvaltiossa on aina valtiovallasta riippumaton asianajajakunta, joka tarjoaa yksityisille henkilöille ja yhteisöille korkealaatuiset ja luotettavat oikeudelliset palvelut. Lisäksi yhteiskunta tunnustaa laajasti asianajajakunnan roolin oikeusolojen kehittäjänä.

Sivuston sisältö perustuu Asianajajaliiton valtuuskunnan tammikuussa 2017 hyväksymään oikeusturvaohjelmaan. Sivusto esittelee ohjelman teemoja, hankkeita ja niiden edistymistä.

Tutustu oikeusturvaohjelman pdf-versioon tästä.

Rule of Law Programme of the Finnish Bar Association (pdf)


Tutustu oikeusturvaohjelman lähtökohtiin

Yhteiskunnallisten megatrendien ristitulessa

Asianajajaliitto vaikuttaa oikeuspoliittisesti maailmassa, jonka yhteiskunnallisia megatrendejä ovat:

 • keskinäisriippuvainen ja jännitteinen maailma
 • globaali kestävyyskriisi
 • kehittyvä teknologia

Trendit vaikuttavat oikeudenhoitoon

Megatrendit heijastuvat oikeudenhoitoon seuraavasti:

 1. Kansainvälinen turvallisuus- ja taloustilanne muuttuvat nopeasti.
 2. Taloudellisen ja yhteiskunnallisen murroksen vauhti nopeutuu.
 3. Ylikansallinen sääntely lisääntyy ja se vaikuttaa yhä enemmän kansalliseen lainsäädäntöön.

 4. Nopea digitalisoituminen ja tekninen kehitys vaikuttavat myös oikeudenhoitoon.
 5. Riskit lainsäädännön valmistelun läpinäkymättömyydestä ja popularisoitumisesta lisääntyvät.
 6. Mediamurros mahdollistaa kansalaisten suoran ja aktiivisen osallistumisen tiedonvälitykseen. Samalla myös riskit virheellisen tiedon välittämiseen ja vihapuheeseen kasvavat.


Asianajajan määritelmä

Asianajaja on asiakkaidensa asioiden hoitamiseen erikoistunut kokenut lakimies. Vain Asianajajaliittoon kuuluva lakimies saa käyttää nimikettä asianajaja.

Asianajaja on turvallinen valinta oikeudellisten kysymysten ratkaisemiseen, sillä asianajopalveluiden laatua seurataan ja kehitetään jatkuvasti.


Asianajotoiminta pohjautuu perusarvoihin

Perusarvoja ovat

 • lojaalius
 • riippumattomuus
 • esteettömyys
 • luottamuksellisuus
 • kunniallisuus

Perusarvot takaavat, että asianajaja suorittaa hänelle uskotut toimeksiannot oikeusvaltiossa hyväksyttävin keinoin asiakkaansa etua ajaen. Valtiovallan on lainsäädännössä tunnustettava tämä ja turvattava asianajajien asema ja itsenäisyys näitä perusarvoja kunnioittaen.


Missio: asianajaja turvaa oikeusvaltion.

Oikeusvaltiossa on aina itsenäinen ja riippumaton asianajajakunta, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yrityksille korkealaatuiset ja luotettavat oikeudelliset asiantuntijapalvelut.


Visio: kaikki luottavat asianajajaan.

Yksityiset ihmiset ja yritykset mieltävät asianajajat ammattitaitoisiksi oikeudellisten palveluiden tarjoajiksi. Yhteiskunta tunnustaa laajasti asianajajakunnan merkittävän roolin oikeusolojen kehittäjänä. Asianajajakuntaan kuuluminen koetaan hyödylliseksi ja sitä arvostetaan.


Laatulupaus: asianajaja on laadun tae.

Laatu on lojaalisuutta, asiantuntemusta, kokemusta, osaamista, sitoutuneisuutta ja vastuuta.

Asianajajan itsenäisyys ja riippumattomuus sekä salassapito- ja vaitiolovelvollisuus ovat asianajajan asiakkaan oikeusturvan keskeisiä takeita.


Oikeuspoliittisen työn periaatteet

 • Asianajajaliitto on lailla perustettu julkisoikeudellinen yhteisö. Ei siis rekisteröity yhdistys, ammattiliitto tai yrittäjäjärjestö.

 • Oikeuspoliittisessa työssä huomioidaan yhteiskunnalliset megatrendit. Ne ohjaavat oikeudellisen toimintaympäristön ja koko muun yhteiskunnan kehitystä.

 • Asianajajat toimivat "kansan ja esivallan" välissä. Asianajajakunnan oikeuspoliittisen työn keskeinen perusperiaate on turvata kaikille oikeuden saatavuus (access to justice). Asianajajakunnan tehtävänä on osaltaan huolehtia, että jokaisella on kaikissa olosuhteissa todellinen mahdollisuus saada asiansa asianmukaisesti käsitellyksi ja ratkaistuksi.

 • Asianajajakunta seuraa lainsäädäntöhankkeita erityisesti yksilöiden ja yhteisöjen oikeusturvan toteutumisen näkökulmasta.


 • Asianajajakunnalla on usein parhaat mahdollisuudet arvioida, miten eri kansalliset tai kansainväliset lainsäädäntöhankkeet tai oikeudellisen toimintaympäristön muutokset vaikuttavat yksilöiden ja yhteisöjen toimintaan sekä heidän oikeusturvansa toteutumiseen. Liiton on resursoitava riittävästi oikeuspoliittisen työn tekemiseen.

 • Asianajajaliiton oikeuspoliittista työtä ohjaavat perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä asianajajien perusarvot.


 • Ilman oikeusturvaa ei ole oikeusvaltiota. Asianajajaliiton oikeuspoliittisen toiminnan tarkoitus on taata oikeusturvan toteutuminen. 

 • Oikeusvaltiossa on aina itsenäinen ja riippumaton asianajajakunta.


 • Asianajajajilla on erityistä oikeudenhoidon asiantuntemusta, joka perustuu lainsäädännön tuntemukseen sekä käytännön työssä syntyneeseen kokemukseen. Asianajajien ammattitaito hyödyttää koko yhteiskuntaa, kun asianajajat palvelevat asiakkaitaan ja vaikuttavat yleisellä tasolla oikeusolojen kehittämiseen, osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun tai palvelevat asiantuntijoina viranomaislähtöisessä lainvalmistelutyössä.

 • Asianajajaliiton hallitus arvioi vuosittain oikeuspoliittisen työn vaikuttavuutta ja raportoi siitä Asianajajaliiton valtuuskunnalle.


talo-oranssi puu-kuusi Sininen talo puu-manty talo-violetti

Twitter-päivitykset aihetunnisteella #oikeusvaltio2025