valikko

MODERNI OIKEUDENHOITO JA MUU VIRANOMAISTOIMINTA

Niukkenevat resurssit pakottavat oikeudenhoidon toimijoita miettimään uusia ratkaisuja. Oikeusvaltiolla on kuitenkin aina hintansa. Siksi oikeudenhoitoon on varattava nykyistä suuremmat resurssit. Ilman sitä oikeusturvan nykytasokin on uhattuna.

Lue, kuinka moderni oikeudenhoito turvataan

Jokaisella on oikeus asianajajaan

Oikeudelliset palvelut pitää kyetä tuottamaan muuttuvassa toimintaympäristössä kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin.

Oikeudenkäynnin kustannukset vaikuttavat palveluiden saatavuuteen. Kenenkään taloudellinen asema ei saa muodostua oikeuden saamisen esteeksi. Jokaisella on oikeus asianajajaan.

Asianajajakunnan erityinen tehtävä on kiinnittää huomiota heikoimmassa asemassa olevien ja vapautensa menettäneiden oikeuksiin. Oikeudenhoitoa uudistettaessa pitää puolestaan huomioida palveluiden sosioekonominen ja alueellinen saatavuus.

Digitalisaatio mahdollistaa palveluiden paremman saatavuuden. Etäyhteyksiä kehitettäessä pitää kuitenkin aina muistaa oikeusturva. Asianosaisille on aina turvattava mahdollisuus olla fyysisesti läsnä oikeudenkäynneissä, jos he niin haluavat.

Asianajajasovittelu on uskottava vaihtoehto oikeudenkäyntimenettelylle. Asianajajaliitto edistää sovittelun tunnettuutta ja sen etuja sekä huolehtii, että liiton järjestämä sovittelijakoulutus on jatkossakin laadukasta.

Oikeusturvan toteutuminen

Riittävän kattavat oikeusturvavakuutukset ovat tärkeitä ja usein oikeuden saatavuuden keskeinen tae.  Vakuutusmäärien tulee vastata aitoja kustannuksia ja kattaa laajasti erilaisia juttutyyppejä. Vakuutusehtojen tulee edistää sovintohalukkuutta eli vakuutusten tulee korvata myös sovintoneuvotteluista ja sovitteluista aiheutuvia kuluja.

Myös yritysten oikeusturvanäkökohtia pidetään yllä oikeudenhoitoon ja viranomaistoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Asianajajat edistävät näitä työssään ja tuovat tarvittaessa osaksi julkista keskustelua.

Mitä liikennevalojen värit tarkoittavat?

  • PUNAINEN: Tavoite ei ole vielä toteutunut.
  • KELTAINEN: Tavoitetta seurataan. Se on osittain toteutunut, mutta vaatii vielä kehittämistä tai erityistä seurantaa.
  • VIHREÄ: Tavoite on saavutettu.


Oikeudenhoitoon liittyviä kehityshankkeita

Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Syyttäjät johtamaan esitutkintaa

Asianajajaliitto kannattaa syyttäjävetoista esitutkintaa.

Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Tuomioistuinmaksuja ei pidä korottaa 

Tuomioistuinmaksuista ei saa muodostua este oikeusturvan saatavuudelle. Maksuja ei siis tule korottaa.


Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Paremmat oikeusturvavakuutukset

Oikeusturvavakuutusten on vastattava nykyistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Tämän takia liitto pyrkii vaikuttamaan vakuutusehtojen sisältöön.


Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: IT-ratkaisuissa asiakkaat huomioon

Viranomaisten it-ratkaisuja kehitettäessä (esim. AIPA ja HAIPA) pitää aina huomioida oikeuslaitoksen ja esimerkiksi verohallinnon asiakkaiden tarpeet. Järjestelmiä kehitettäessä on myös huomioitava niiden keskinäinen yhteensopivuus.

Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Kuulustelujen tallentaminen

Esitutkintakuulustelun, todistajankuulustelun esitutkinnassa ja todisteluun liittyvät kuulustelut kaikissa tuomioistuinasteissa pitää tallentaa nauhoittamalla tai videoimalla. Videotallenteiden käyttöönoton jälkeen uutta henkilötodistelua voidaan sallia muutoksenhakutuomioistuimessa vain erityisestä syystä.


Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Videokuulemiset ja oikeusturva

Videokuulemiset nopeuttavat menettelyä ja helpottavat erityisesti muualla asuvien todistajien ja asianosaisten asemaa. Kuulemisen toteuttaminen on kuitenkin suunniteltava niin, ettei oikeusturva vaarannu (missä, kenen valvonnassa jne.).


Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: Asianajajasovitteluun ohjaaminen

Asianajajasovittelun tulisi olla kaikkien saatavilla varallisuudesta riippumatta. Tuomioistuimen tulee ohjata asioita asianajajasovittelijoille. Tällöin tuomioistuimelle jää nykyistä enemmän resursseja muuhun työhön.


Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Kollektiivisten oikeussuojakeinojen kehittäminen

Kollektiivisia oikeussuojakeinoja tulee kehittää niin, että ne toimivat paremmin laajaan henkilöryhmään kohdistuvien oikeudenloukkauksien käsittelyssä.

Käytännössä kuolleeksi kirjaimeksi jääneen ryhmäkannelain soveltamisala on Suomessa rajoitettu kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisiin riita-asioihin.

Ryhmäkannelakia tulee uudistaa vastaamaan eurooppalaista oikeuskehitystä niin, että kanteennosto-oikeus on muillakin kuin kuluttaja-asiamiehellä. Lain soveltamisalaa pitää laajentaa.


Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Ratkaisu jo kirjallisen valmistelun pohjalta

Tuomioistuinratkaisu tulee riita-asioissa voida antaa erityisestä syystä myös pelkän kirjallisen valmistelun jälkeen, vaikka joku asianosainen sitä vastustaisikin. Nykyisin täysin perusteettomia kanteita joudutaan viemään eteenpäin, vaikka ratkaisu voitaisiin selvästi tehdä kirjallisen valmistelun pohjalta.


Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Tuomioistuimille enemmän harkintavaltaa kulujen jakamisessa

Nykyään häviäjä maksaa myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut (ns. täyden korvauksen periaate, OK 21:1). Häviöriski muodostaa käytännössä yksityishenkilöille ja pienille yrityksille esteen viedä asiansa tuomioistuimen tutkittavaksi.

Tuomioistuimilla tulee olla nykyistä suurempi harkintavalta tuomita kulut häviötilanteessa vain osittain korvattaviksi tai siten, että asianosaiset vastaavat kuluistaan itse.


Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Tehokas puolustaminen on turvattu

Puolustuksen keinot osallistua esitutkintaan, saada tietoja ja vaikuttaa tutkittaviin seikkoihin ovat nykyisin puutteellisia. Oikeussuoja ei näiltä osin ole riittävä.


Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Paremmat osallistumis- ja tiedonsaantioikeudet rikosasioissa

Rikosasioissa asianosaisten, erityisesti vangittujen, osallistumis- ja tiedonsaantioikeudet pitää turvata nykyistä paremmin.

Syytteen nostamiseen liittyvät määräaikasäännöt pitää tarkistaa. Rikosasian asianosaisillakin on oltava oikeus hakea määräajan pidennystä syytteen nostamiseen, kun pyydetyt esintutkintatoimet ja käsittelyyn valmistautuminen edellyttävät sitä.


Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Teknologian mahdollisuudet käyttöön oikeusturva huomioiden

Riita-asioissa on tulevaisuudessa todennäköisesti mahdollista hyödyntää niin sanottuja virtuaalituomioistuimia ja verkkovälitteisiä riidanratkaisukeinoja. Esimerkiksi yksinkertaisemmat riitajutut voidaan mahdollisesti käsitellä digitaalisessa toimintaympäristössä.

Kun tällaisia käytäntöjä luodaan, on arvioitava erityisesti, toteutuuko oikeudenmukainen oikeudenkäynti.


Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: Oikeusturvanäkökohdat tietoliikennetiedustelussa

Siltä osin kuin Suomessa ollaan ottamassa käyttöön tietoliikennetiedustelua mahdollistavaaa uutta lainsäädäntöä ja siihen liittyen luodaan viestintäsalaisuuden suojan ja yksityiselämän suojan suhteen näiden perusoikeuksien toteutumista rajoittavia uusia menettelyjä, edistää Asianajajaliitto oikeusturvanäkökohtien esillä oloa ja toteutumista.


Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: Asianajajasovittelu 

Asianajajaliitto lisää asianajajavetoisen sovittelun tunnettavuutta konfliktien ratkaisemisessa ja oikeuden saatavuuden edistämisessä.

Asianajajasovittelun halutaan olevan ensisijainen sovitteluvaihtoehto oikeudenkäyntiasioissa. Se on nopeaa, luottamuksellista ja laadukasta yksityistä palvelua, jossa sovittelijana toimii neuvottelutaitoinen ja koulutettu asianajaja.

Asianajajan on sovittelijana noudatettava hyvää asianajajatapaa ja siihen kuuluvia asianajajien perusarvoja.


Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: Sovittelulle keskeinen rooli

Sovintoon pyrkimisen täytyy säilyä osana oikeusprosessia, mutta jatkossa sovitteluun tulee keskittyä varsinaisen tuomioistuinprosessin ulkopuolella.


Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Laadukas oikeustulkkaus

Oikeustulkkauksen laatu tulee turvata siten, että tulkeilla on yhtäläiset pätevyys- ja menettelytapavaatimukset.

Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Joustavammat osaratkaisut

Osaratkaisujen (osa- ja välituomio) antaminen pitää mahdollistaa nykyistä paremmin. Tämä tehostaa prosesseja ja lisää sovintohalukkuutta etenkin laajoissa asioissa.


Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Prosessisuunnitelman laatiminen

Laajoissa riita-asioissa pääsäännöksi tulee ottaa velvoite laatia prosessisuunnitelma ja -aikataulu mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

talo-oranssi puu-kuusi Sininen talo puu-manty talo-violetti

Twitter-päivitykset aihetunnisteella #oikeusvaltio2025