valikko

AMMATTINA ASIANAJAJA

Riippumaton asianajajakunta on oikeusvaltion perusta. Asianajajat tarjoavat oikeudellisia palveluita, kehittävät oikeusoloja, nostavat esiin epäkohtia sekä puolustavat ihmis- ja perusoikeuksia. Lue, kuinka asianajajakunnan roolia ja asemaa pitää Suomessa vielä kehittää.


Tutustu tarkemmin


Asianajajien oikeuspoliittisen työn perustana ovat:
  • perus- ja ihmisoikeudet
  • asianajajan perusarvot ja näiden vaaliminen
  • oikeuden saatavuuden turvaaminen
  • asianajajakunnan itsenäisyyden ja riippumattomuuden turvaaminen
Asianajajaliitto edistää kaikessa oikeuspoliittisessa työssään asiakkaan luottamuksellisuuden suojaa. Lisäksi liitto tuo esiin niitä uhkatekijöitä, jotka voivat rajoittaa perus- ja ihmisoikeuksia.

Asianajajakunnan asemalle tunnustusta

Asianajajakunnan rooli oikeudellisena toimijana pitää tunnustaa avoimemmin perustuslaissa ja näin legitimoida se riittävästi.

Asianajotoiminnan autonomian kannalta keskeistä on, että toimialan sääntely on itsenäistä ja riippumatonta.

Oikeuspoliittinen vaikuttaminen

Asianajajakunta osallistuu aktiivisesti, etupainotteisesti ja pitkäjänteisesti oikeuspoliittiseen vaikuttamiseen. Käytännössä asianajajakunnan on siis oltava mukana lainsäädäntöhankkeissa jo niiden varhaisessa valmisteluvaiheessa.

Kun asianajajakunta tunnistaa lainvalmisteluhankkeita, joissa heidän asiantuntijuudellaan on erityistä merkitystä, pyritään viranomaistyöryhmiin saamaan asianajajajäsen tai Asianajajaliiton yhteyshenkilö.

Asianajajakunta nostaa myös aktiivisesti esille oikeudenhoidossa havaittuja puutteita ja käynnistää uudistushankkeita.

Prosesseja seurataan aina lopullisiin vaikutusarviointeihin asti. Pitkäkestoinen työ vaatii myös liittoa arvioimaan säännöllisesti oikeuspoliittisen työn resursointia suhteessa liiton muihin ydintoimintoihin.

Asianajajakunta lunastaa laatulupauksensa

Asianajajakunta lunastaa laatulupauksensa ja sitoutuu kouluttautumaan ja ylläpitämään ammattitaitoaan.

Yhtenäinen valvonta

Oikeudellisia palveluita tarjoavat monet toimijat, joiden velvoitteet ja valvonta eroavat huomattavasti asianajajien vastaavista. Muut palveluntarjoajat eivät pohjaa toimintaansa asianajajien tavoin ammattikunnan perusarvoihin. Palveluiden tarjonta on pirstaleista.

Asianajajaliiton oikeuspoliittisen työn keskeisenä tavoitteena on yhtenäistää oikeudellisten palveluiden tarjoajien valvonta. 

Ensivaiheessa tämä tarkoittaa luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonnan kattavuuden laajentamista yhtäläiseksi asianajajien kanssa.

Pidemmän aikavälin tavoite on, että 2020-luvulla oikeudenkäyntiasioita hoitavat vain asianajajat.

Palveluiden turvaaminen

Asianajopalveluiden saatavuuden turvaaminen edellyttää muutosvalmiutta myös toimialalta itseltään. Asianajajaliiton onkin kyettävä säännöllisesti uudelleenarvioimaan omaa sääntelyään ja sen tarpeellisuutta asianajajakunnan perusarvoja kunnioittaen.

Tutustu konkreettisiin kehityshankkeisiin alla!

Mitä liikennevalojen värit tarkoittavat?

  • PUNAINEN: Tavoite ei ole vielä toteutunut.
  • KELTAINEN: Tavoitetta seurataan. Se on osittain toteutunut, mutta vaatii vielä kehittämistä tai erityistä seurantaa. 
  • VIHREÄ: Tavoite on saavutettu.

Aiheeseen liittyviä kehityshankkeita

Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Yhdenmukainen valvonta

Asianajajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta pitää yhdenmukaistaa.


Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: Itsenäinen ja riippumaton valvonta

Oikeudellisten palveluiden valvonnan on oltava itsenäistä ja riippumatonta. Jotta se toteutuisi, pitää valvonta keskittää Asianajajaliiton yhteydessä toimivalle valvontalautakunnalle.


Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: Riippumaton asianajajakunta

Oikeuspoliittisessa toiminnassa tulee arvioida myös sen vaikutuksia asianajajakunnan asemaan ja riippumattomuuteen. Asianajajakunnan on oltava riippumattomassa asemassa. Arviointityötä varten Asianajajaliiton on laadittava ohjeistus oikeuspoliittiseen toimintaan osallistuville.

Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: Kansainvälisten oikeusolojen aktiivinen seuraaminen

Asianajajaliitto seuraa aktiivisesti oikeusoloja sekä asianajajakunnan asemaa koskevaa kehitystä ja ilmiöitä myös ulkomailla.

Aloitteen tila: Toteutumatta

Tavoite: Vain asianajajat hoitamaan oikeudenkäyntejä

Liiton tavoitteena on, että 2020-luvulla oikeudenkäyntiasioita hoitavat vain asianajajat.


Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: Ihmisoikeuskysymykset tutkittaviksi

Liiton oikeuspoliittista työtä pitää kehittää niin, että merkittävät ihmisoikeuskysymykset voidaan tarvittaessa saattaa esimerkiksi EIT:n tutkittaviksi.Aloitteen tila: Seurannassa

Tavoite: Asianajajakunnan erityisaseman esiintuominen

Liitto viestii aktiivisesti asianajajakunnan erityisasemasta ja eroista muihin oikeudellisten palveluiden tarjoajiin.

talo-oranssi puu-kuusi Sininen talo puu-manty talo-violetti

Twitter-päivitykset aihetunnisteella #oikeusvaltio2025